Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 

Kvalita, RoHS, PbFree

Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníka, tomuto podřizujeme všechny své ostatní činnosti. Naší politikou je snaha o neustálé zvyšování standardu kvality. Naším cílem je vyrábět výrobky které budou přesně vyhovovat zákaznickým požadavkům a zároveň splňovat obecné standardy kvality, včetně jejich minimálního dopadu na životní prostředí.
 
 
 

Politika jakosti

Politika jakosti je závazným záměrem společnosti Krystaly, Hradec Králové, a.s. Definuje chování společnosti k okolí, odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům, ve vztahu k příslušnému plnění požadavků na kvalitu. K základním závazkům naší politiky jakosti patří následující cíle:
 • Každý zaměstnanec je součástí výrobního procesu, pracuje s vědomím, že kvalita je výrazem úcty občana vůči druhým ve všech činnostech a vztazích, a že osobní zodpovědnost za kvalitní výrobu nese každý zaměstnanec samostatně.
 • Vedení společnosti poskytuje zaměstnancům dohodnuté sociální výhody a prostředky, včetně neustálého udržování kvalitního pracovního prostředí a zlepšování hygieny práce s tím, že pro kvalitní práci je důležitá spokojenost zaměstnanců.
 • K zákazníkům a dodavatelům společnost přistupuje zodpovědně s vědomím udržení si své pozice na tuzemském i zahraničním trhu se zajištěním perspektivy dalších let. Cílem je spokojenost zákazníka, a tomuto podřizujeme všechny své ostatní činnosti.
 • Společnost bude úsporně využívat zdroje surovin a energií, vyhodnocovat dopady svojí činnosti na životní prostředí, vyhodnocovat pracovní kategorie a rizika. Důsledně bude dodržovat ISO 9001 a EMAS, případně ISO 14001.
 
 
 

ISO 9001

iso9001 ISO je název pro mezinárodní organizaci pro normy sídlící ve Švýcarsku. Norma ISO 9001 zaručuje, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality výrobků a služeb, které podnik dodává v kvalitě přesně podle objednávky. Zákazník při objednávce je schopen rozpoznat kvalitu výrobku.
our certificate Naše firma je certifikována systémem ISO 9001 od roku 1999.
V současné době vlastníme certifikát ve verzi ISO 9001:2016.


Našim závazkem k certifikaci ISO 9001 je politika neustálého zvyšování standardů kvality. Toto zvýšení kvality se týká každého jednotlivého kroku, od výběru materiálů, přes vývoj a výrobu našich produktů, až po dodání konečnému zákazníku.
Naším cílem je dodávat naše produkty plně vyhovující specifikaci požadavků v nejkratším možném termínu, k plné spokojenosti všech našich zákazníků. Na splnění cílů této politiky se podílejí všichni zaměstnanci naší společnosti KRYSTALY, Hradec Králové, a.s.

 

 
 
 

EMAS

emas
EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí ke zlepšování enviromentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů činností organizace na životní prostředí.

Systémy EMAS představují v současné době nejrozšířenější způsob, jak může organizace deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí.

Naše firma má zaveden systém EMAS
 
 
 

ISO 14001


Norma ISO 14001 pojednává o enviromentálním managementu, tedy o managementu „týkající se životního prostředí“.  Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující  soulad s požadavky této normy, musí  vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém enviromentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

V současné době naše firma zavádí certifikát ISO 14001:2004.
 
 
 

RoHS, PbFree

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) je zkratka názvu evropské směrnice 2002/95/ES "Omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních".
Cílem je omezit používání šesti následujících látek (jedná se o těžké kovy) při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Omezené látky
 • Kadmium (Cd)
 • Rtuť (Hg)
 • Olovo (Pb)
 • Šestimocný chróm (Cr+6)
 • Polybromované bifenyly (PBB)
 • Polybromované difenylethery (PBDE
Naše výrobky splňují všechny požadavky RoHS
 
 
 

REACH

reach
REACH (the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je zkratka pro novou chemickou politiku Evropské unie, do češtiny se překládá jako "registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek".
Cílem je omezit používání nebezpečných chemických látek a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Mezi tyto látky patří například
 • hexabromocyklododekan (HBCD)
 • chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCPs)
 • tři ftaláty (DEHP, DBP, BBP)
 • xylenové pižmo a diaminodifenyletan (DMA)
Při výrobě nepoužíváme žádné látky vyjmenované v REACH.

 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika