Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 

Kvalita, RoHS, PbFree

Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníka, tomuto podřizujeme všechny své ostatní činnosti. Naší politikou je snaha o neustálé zvyšování standardu kvality. Naším cílem je vyrábět výrobky které budou přesně vyhovovat zákaznickým požadavkům a zároveň splňovat obecné standardy kvality, včetně jejich minimálního dopadu na životní prostředí.
 
 
 

Politika kvality

1) Zákazníci

Společnost buduje dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy založené na kvalitě, dohodnutých termínech a požadovaném množství.

 

2) Dodavatelé

Trvale kontrolovat kvalitu ověřených poskytovatelů materiálů a služeb, budovat vzájemně výhodné vztahy.

 

3) Zaměstnanci

Společnost podporuje rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké kvality práce, udržuje kvalitní pracovní prostředí. Poskytuje dohodnuté sociální výhody.

 

4) Technologie a udržitelné technické zdroje

V rámci možností optimalizovat a zlepšovat stávající technologickou úroveň, udržovat ekologické výstupy společnosti na bázi současných pravidel a norem.

 

5) Spolupracovat se státními orgány a organizacemi místní samosprávy v rámci jejich požadavků a realizovat aktivně změny ke zlepšování komunikace.

 

V Hradci Králové 5.3.2018
Vedení společnosti KRYSTALY, Hradec Králové, a. s.

 
 
 

ISO 9001

iso9001 ISO je název pro mezinárodní organizaci pro normy sídlící ve Švýcarsku. Norma ISO 9001 zaručuje, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality výrobků a služeb, které podnik dodává v kvalitě přesně podle objednávky. Zákazník při objednávce je schopen rozpoznat kvalitu výrobku.
our certificate Naše firma je certifikována systémem ISO 9001 od roku 1999.
V současné době vlastníme certifikát ve verzi ISO 9001:2016.


Našim závazkem k certifikaci ISO 9001 je politika neustálého zvyšování standardů kvality. Toto zvýšení kvality se týká každého jednotlivého kroku, od výběru materiálů, přes vývoj a výrobu našich produktů, až po dodání konečnému zákazníku.
Naším cílem je dodávat naše produkty plně vyhovující specifikaci požadavků v nejkratším možném termínu, k plné spokojenosti všech našich zákazníků. Na splnění cílů této politiky se podílejí všichni zaměstnanci naší společnosti KRYSTALY, Hradec Králové, a.s.

 

 
 
 

EMAS

emas
EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí ke zlepšování enviromentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů činností organizace na životní prostředí.

Systémy EMAS představují v současné době nejrozšířenější způsob, jak může organizace deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí.

Naše firma má zaveden systém EMAS
 
 
 

ISO 14001


Norma ISO 14001 pojednává o enviromentálním managementu, tedy o managementu „týkající se životního prostředí“.  Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující  soulad s požadavky této normy, musí  vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém enviromentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

V současné době naše firma zavádí certifikát ISO 14001:2004.
 
 
 

RoHS, PbFree
RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) je zkratka názvu evropské směrnice RoHS 3 2015/863 "Omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních".
Cílem je omezit používání následujících látek (jedná se o těžké kovy) při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Omezené látky
 • Kadmium (Cd)
 • Rtuť (Hg)
 • Olovo (Pb)
 • Šestimocný chróm (Cr+6)
 • Polybromované bifenyly (PBB)
 • Polybromované difenylethery (PBDE)
 • Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)
 • Butylbenzylftalát (BBP)
 • Dibutylftalát (DBP)
 • Diisobutylftalát (DIBP)
Naše výrobky splňují všechny požadavky RoHS
 
 
 

REACH

reach
REACH (the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je zkratka pro novou chemickou politiku Evropské unie, do češtiny se překládá jako "registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek".
Cílem je omezit používání nebezpečných chemických látek a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Mezi tyto látky patří například
 • hexabromocyklododekan (HBCD)
 • chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCPs)
 • tři ftaláty (DEHP, DBP, BBP)
 • xylenové pižmo a diaminodifenyletan (DMA)
Při výrobě nepoužíváme žádné látky vyjmenované v REACH.

 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika