Krystaly, Hradec Králové, a.s.
 

Názvy, definice, charakteristiky

Typy oscilátorů Definice
 CXO ( PXO, MXO ) Samostatný krystalový oscilátor,
má stabilitu kmitočtu jako krystalová jednotka
 VCXO Napětím řízený krystalový oscilátor,
umožňuje měnit kmitočet vnějším napětím
 TCXO Teplotně kompenzovaný krystalový oscilátor,
kompenzuje změny kmitočtu způsobené vnější teplotou
 OCXO Termostatovaný krystalový oscilátor,
obsahuje teplotně stabilizovaný rezonátor

Název
Jednotka
Definice
 Jmenovitý kmitočet fo
 ( Výstupní kmitočet )
[MHz]
Jmenovitá hodnota kmitočtu uvedená ve specifikaci. Je to výstupní kmitočet při standartní teplotě (obvykle 25oC), specifikovaném napájecím napětí a zátěži.
 Stabilita kmitočtu  [ppm] Rozsah kmitočtu před a po vystavení specifikovaným okolním podmínkám jako např. změna teploty, napájecího napětí, zátěže, doba provozu ( stárnutí nebo dlouhodobá stabilita ), atd.
 Stárnutí
 ( dlouhodobá stabilita )
[ppm/rok]
Odchylka kmitočtu s časovým odstupem při normálním provozu.
 Stabilita kmitočtu
 s napájecím napětím
[ppm/V] Odchylka kmitočtu při změnách napájecího napětí.
 Stabilita kmitočtu
 při mech. namáhání
[ppm] Specifikuje odchylku vyvolanou rázem, pádem, sinusovými vibracemi, konstantním zrychlením atd.
 Stabilita kmitočtu
 při změnách zatížení
[ppm] / Z
Odchylka kmitočtu vyvolaná změnami zatěžovací impedance kolem standartní hodnoty.
 Rozsah
 pracovních teplot
[ °C ]
Rozsah teplot, ve kterých oscilátor bezpečně pracuje. Tolerance kmitočtu v těchto teplotách nesmí vybočit ze specifikovaných mezí.
 Rozsah
 skladovacích teplot
[ °C ] Krajní meze teplot povolené ve vypnutém stavu. Vystavení teplotám mimo tyto meze může způsobit poškození.
 Napájecí napětí [ V ] Stejnosměrné napětí nezbytné pro práci oscilátoru.
 Napájecí proud [ mA ] Velikost proudu, který odebírá oscilátor z napájecího zdroje.
 Rozladitelnost
 (pro typ VCXO)
[ V ] Tento rozsah udává, v jakém rozmezí je možno výstupní kmitočet nastavit řídícím napětím.
 Doba náběhu [msec],
[sec]
Specifikovaný čas od zapnutí oscilátoru do doby, kdy oscilátor dosáhne spolehlivého stavu oscilací.
 Logické úrovně [ 0, 1 ] Definují výstupní napět "logická 1"nebo H a výstupní napětí "logická 0" nebo L.
 Náběžná doba ( Tr ) [ µs ] Doba přechodu výstupního napětí při změně z nízké napěťové úrovně na vysokou.
 Sestupná doba ( Tf ) [ µs ]
Doba přechodu výstupního napětí při změně z vysoké napěťové úrovně na nízkou.
 Střída ( symetrie ) [ % ] Měří se na úrovni +1.4V pto TTL oscilátory a ½ Vdd pro univerzální, HCMOS a CMOS oscilátory, je to poměr délky impulzu k periodě.
 Přeladění
 vnitřní trimrem
  Udává rozsah kmitočtů, který může být nastaven trimrem, zabudovaným v oscilátoru.
 Fázový šum   Náhodné kolísání kmitočtu oscilátoru během krátkého časového úseku.
 Krátkodobá stabilita   Kmitočtová oblast měření krátkodobé stability kmitočtu oscilátoru.

 
 
 

Schémata zapojení

  • Oříznutá sinusovka

CL = 10 pF (včetně kapacity přípravku a sondy)
RL = 10 kΩ
  • CMOS

CL = 10 pF (včetně kapacity přípravku a sondy)
  • TTL

CL = 15 pF max (včetně kapacity přípravku a sondy)
*T.P = testovací bod (Test Point)

 
 
 

Ostatní průběhy

  • Tvar výstupního signálu

  • Fázový šum

  • Pájecí REFLOW diagram


 
 
 

KRYSTALY 

Hradec Králové, a.s. 
Okružní 1144 
500 03 Hradec Králové 3 
Česká republika