Vyberte stránku

Definice pojmů u filtrů

Základní definice

Filtr je pasivní čtyřpólový obvod (dvojbran), propouštějící (nebo zadržující) definované pásmo kmitočtů.

Průběh útlumové charakteristiky filtru

Ostatní pojmy a definice

Název Ref.symbol Definice
Jmenovitý kmitočet fo [MHz] Stanovený jmenovitý střední kmitočet pásmové propusti nebo pásmové zádrže.
Počet pólů [–] Počet pólů přenosové funkce
Propustné pásmo
(Pass band)
B1 [kHz] Minimální šířka propustného pásma na útlumu A1 [dB]
Potlačené pásmo B2, B3 [kHz] Interval kmitočtů, na kterých musí být relativní útlum filtru rovný nebo větší,
než stanovená hodnota
Vložný útlum L [dB] Logaritmický poměr výkonu, dodaného do zatěžovací impedance před vložením filtru,
k výkonu, dodaného do zatěžovací impedance po vložení filtru
Zvlnění v propustném pásmu R [dB] Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou útlumu v propustném pásmu filtru B1 [kHz]
Zaručovaný útlum A3 [dB] Útlum kmitočtového pásma, vzdáleného od propustného pásma
Parazitní rezonance A4 [dB] Minimální útlum, vyvolaný mimořádnou odezvou v potlačeném pásmu. Parazitní
rezonance se obvykle vyskytují v horním potlačeném pásmu
Změna skupinového zpoždění Δt [ µs ] Rozdíl mezi maximálním a minimálním hodnotou skupinového zpoždění ve
stanovené části propustného pásma
Zakončovací impedance Zt
Rt // Ct
[ Ω // pF ]
Stanovené impedance na vstupu a výstupu filtru
(obvykle definované jako paralelní kombinace Rt a Ct)

Odkazy

Podrobnější informace o piezoelektrických filtrech lze získat například v následují technické normě:

ČSN EN 60 368-1, Piezoelektrické filtry – Kmenová specifikace