Vyberte stránku

Kvalita, RoHS, PbFree

Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníka, tomuto podřizujeme všechny své ostatní činnosti. Naší politikou je snaha o neustálé zvyšování standardu kvality. Naším cílem je vyrábět výrobky které budou přesně vyhovovat zákaznickým požadavkům a zároveň splňovat obecné standardy kvality, včetně jejich minimálního dopadu na životní prostředí.

 • INTEGROVANÁ POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • RoHS, PbFree
 • REACH

INTEGROVANÁ POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU

Systém managementu kvality a systém environmentálního managementu tvoří integrovaný systém řízení společnosti. Zavedením integrovaného systému sledujeme systematické a trvalé zlepšování systému řízení kvality práce, ochrany životního prostředí při každodenní činnosti společnosti. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

K naplnění těchto cílů vyhlašuje vedení společnosti následující integrovanou politiku:

Naší snahou je zajišťovat činnosti vždy v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a platné legislativy.

Cílem všech našich činností je vždy plné uspokojení zákazníka a ochrana ŽP.

Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance a subdodavatelů je zárukou úspěchu společnosti.

Na základě pravidelného hodnocení stavu zavedených systémů stanovovat vhodná opatření k trvalému zlepšování integrovaného systému řízení. Usilovat o prevenci znečišťování životního prostředí a snižování zátěže na životní prostředí.

Při všech činnostech souvisejících s realizací zakázek poskytovaných společností, plnit vždy platné legislativní předpisy z hlediska kvality, přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a uplatňovat postupy šetrné z hlediska životního prostředí a z hlediska energetické náročnosti.

Podporovat vzájemnou komunikaci s našimi zákazníky, dodavateli a subdodavateli s cílem zlepšování kvality. Komunikovat a spolupracovat s veřejnoprávními a správními orgány a dalšími zainteresovanými stranami v záležitostech týkajících se problematiky životního prostředí.

Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti kvality a ochrany životního prostředí.

Zavést a důsledně uplatňovat účinný systém vyhledávání potencionálních rizik a příležitostí pro společnost a seznamovat zaměstnance s těmito riziky. Přijímat opatření ke snižování těchto rizik, případně je zcela eliminovat a hodnotit jejich efektivitu.

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro integrovaný systém řízení a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této integrované politiky

 

V Hradci Králové 30.4.2021 Ing. Josef Voženílek

ředitel akciové společnosti

ISO 9001

iso9001 ISO je název pro mezinárodní organizaci pro normy sídlící ve Švýcarsku. Norma ISO 9001 zaručuje, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality výrobků a služeb, které podnik dodává v kvalitě přesně podle objednávky. Zákazník při objednávce je schopen rozpoznat kvalitu výrobku.
our certificate

Naše firma je certifikována systémem ISO 9001 od roku 1999.
V současné době vlastníme certifikát ČSN EN ISO 9001:2016.

Našim závazkem k certifikaci ISO 9001 je politika neustálého zvyšování standardů kvality. Toto zvýšení kvality se týká každého jednotlivého kroku, od výběru materiálů, přes vývoj a výrobu našich produktů, až po dodání konečnému zákazníku.
Naším cílem je dodávat naše produkty plně vyhovující specifikaci požadavků v nejkratším možném termínu, k plné spokojenosti všech našich zákazníků. Na splnění cílů této politiky se podílejí všichni zaměstnanci naší společnosti KRYSTALY, Hradec Králové, a.s.

ISO 14001

our certificate

Norma ISO 14001 tvoří systém environmentálního managementu (EMS), tedy managementu životního prostředí.

Enviromentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti.

Norma ISO 14001 určuje kritéria, které chce společnost zlepšit využitím svých zdrojů, snížit plýtvání a  náklady.

Postupem dle normy ISO 14001 dává vedení společnosti a zaměstnancům záruku, že je zavedený systém měřen a zlepšován na dopad k životnímu prostředí.

 

Naše firma je certifikována systémem ISO 14001 od roku 2022.

V současné době vlastníme certifikát ČSN EN ISO 14001:2016.

RoHS, PbFree

 

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) je zkratka názvu evropské směrnice RoHS 3 2015/863 „Omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních“.
Cílem je omezit používání následujících látek (jedná se o těžké kovy) při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Omezené látky

 • Kadmium (Cd)
 • Rtuť (Hg)
 • Olovo (Pb)
 • Šestimocný chróm (Cr+6)
 • Polybromované bifenyly (PBB)
 • Polybromované difenylethery (PBDE)
 • Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)
 • Butylbenzylftalát (BBP)
 • Dibutylftalát (DBP)
 • Diisobutylftalát (DIBP)

Naše výrobky splňují všechny požadavky RoHS

Reach

reach
REACH (the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je zkratka pro novou chemickou politiku Evropské unie, do češtiny se překládá jako „registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek“.
Cílem je omezit používání nebezpečných chemických látek a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Mezi tyto látky patří například

 • hexabromocyklododekan (HBCD)
 • chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCPs)
 • tři ftaláty (DEHP, DBP, BBP)
 • xylenové pižmo a diaminodifenyletan (DMA)

Při výrobě nepoužíváme žádné látky vyjmenované v REACH.